Meteen naar de inhoud

ALGEMENE VOORWAARDEN

Safae Esthetics praktijk voor iedereenop het gebied van uiterlijke verzorging, permanente make-up, waxing,(medische) pedicure/manicure, laser therapie, definitieve ontharing en huidtherapie hanteert onderstaande algemene voorwaarden.

 • ALGEMEEN

  • In deze voorwaarden wordt onder Safae Esthetics verstaan alle Huidtherapeuten en schoonheidsspecialisten van Safae Esthetics. Allen zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) en ANBOS en werkzaam conform de beroepscode van de NVH.
  • In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt’ verstaan degene die Safae Esthetics opdracht geeft tot behandeling.
  • In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt’ tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.
  • Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en Safae Esthetics.
  • Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval Safae Esthetics voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.
  • Op een geneeskundige behandelingsovereenkomst (ex boek 7, titel 7, afdeling 5 van het burgerlijk Wetboek) tussen Safae Esthetics en de cliënt is tevens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst van toepassing.
  • De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • OVEREENKOMST

  • De overeenkomst tussen Safae Esthetics en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan Safae Esthetics tot al dan niet geneeskundige behandeling.
  • Na ondertekening van het informed consent is cliënt 100% op de hoogte van de behandeling en het verloop hiervan.
  • Safae Esthetics is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.
 • TOESTEMMING

  • De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst toestemming daartoe aan Safae Esthetics.
  • Safae Esthetics kan van de Client verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.
  • De toestemming van de cliënt behelst tevens de bevoegdheid van Safae Esthetics om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking om hulppersonen namens de cliënt te aanvaarden. De huidtherapeut is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersonen en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Safae Esthetics.
  • In het geval de cliënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal Safae Esthetics geen behandeling (meer) verrichten.
 • INFORMATIE

  • De cliënt dient Safae Esthetics op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.
 • TARIEVEN EN ZORGVERZEKERING

  • Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks aangepast worden (zie https://dermmedics.nl/tarieven)
  • De cliënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen wanneer nodig bij zijn verzekeraar te declareren.
  • Safae Esthetics valt niet onder gecontracteerde zorg. Dit betekent dat het niet vanzelfsprekend is dat ondergaande behandelingen vergoed worden door uw zorgverzekeraar. Safae Esthetics is hiervoor niet aansprakelijk. U dient zelf met uw zorgverzekeraar contact op te nemen als u wilt weten of uw gewenste behandeling vergoed wordt.
 • BETALING

  • Nieuwe cliënt dient bij de eerst gemaakte boeking een aanbetaling van 25% te voldoen. Deze aanbetaling ontvangt u bij annulering niet terug. Ongeacht bij COVID-19 besmetting, dit is evenmin een annulering.
  • De aanbetaling krijgt u enkel en alleen terug als de annulering van afspraak vanuit Safae Esthetics komt.
  • De cliënt draagt na ontvangst van de factuur van medische behandelingen van Safae Esthetics zorg voor volledige betaling binnen 7 dagen na dagtekening op de rekening van Safae Esthetics onder vermelding van het factuurnummer.
  • Ongeacht of de factuur door de zorgverzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.
  • Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.
  • In het geval de cliënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. Safae Esthetics is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. Safae Esthetics is tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitenechtelijke kosten en overige kosten) komen voor de rekening van de cliënt.
  • Bij betalingsachterstand is Safae Esthetics bevoegd om verdere behandelingen op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot huidtherapeutische behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.
  • De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen Safae Esthetics indient over de factuur en/ of de behandeling, tenzij Safae Esthetics instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.
  • De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigd of Safae Esthetics verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.
  • Ruilen van producten binnen 3 dagen, ongebruikt, compleet en in ongeopende verpakking.
  • Op verkochten producten heeft u geen bedenktijd.
 • ANNULERING

  • In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient zij dit uiterlijk 24 uur tevoren bij Safae Esthetics af te zeggen via telefoon of e mail.
  • Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan kan Safae Esthetics het tarief van de behandeling geheel dan wel gedeeltelijk in rekening brengen.
  • Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch dan wel per e-mail (info@dermmedics.nl worden geannuleerd. De annulering wordt door Safae Esthetics geregistreerd op het moment dat door de cliënt gebeld wordt, deze het antwoordapparaat inspreekt of diens e-mail door Safae Esthetics wordt ontvangen (info@dermmedics.nl)
 • AANSPRAKELIJKHEID

  • Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Safae Esthetics leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Safae Esthetics afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Safae Esthetics is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Safae Esthetics.
  • Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.
  • Safae Esthetics is niet verantwoordelijk voor schade die voortkomt uit het niet volledige en/of waarheidsgetrouw informatie inzake de algemene gezondheid van de cliënt inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.
  • Safae Esthetics kan niet voorspellen hoeveel behandelingen iemand exact nodig heeft en kan daar ook niet aansprakelijk voor worden gesteld. De medewerkers van Safae Esthetics kunnen alleen het gemiddeld aantal behandelingen aangeven.
  • Indien een laserbehandeling niet aanslaat of als de aandoening (zoals overbeharing, couperose) na verloop van tijd weer terug keert, dan is Safae Esthetics daar niet voor verantwoordelijk en aansprakelijk.  Het kan zijn dat bepaalde behandelingen bij bepaalde patiënten niet aanslaan.
 • KLACHTEN

  • In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door Safae Esthetics, meldt de cliënt dit zo snel mogelijk aan Safae Esthetics. De huidtherapeut en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.
  • Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kan de cliënt zich wenden tot de interne klachtencommissie van de NVH: de Patiënten Advies Commissie (PAC). Deze commissie zal bemiddelen tussen Safae Esthetics en de cliënt.
  • Mocht de bemiddeling door de PAC niet tot een oplossing leiden, dan kan de cliënt zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Paramedici eerstelijn (paramedisch.org).
 • NIETIGHEID

  • In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
 • TOEPASSELIJK RECHT

  • Op de tussen Safae Esthetics en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • WIJZIGING

  • Safae Esthetics behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
  • Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijzigingen van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.
×